Καστοριά

Το πρότυπο Μεταπτυχιακό για τους ανθρώπους της Εκπαιδευσης σε Καστοριά – Κοζάνη

Ένα Διεθνές Διιδρυματικό /Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης λειτουργεί για 2η χρονιά στις εγκαταστασεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε Καστοριά- Κοζάνη.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο ««Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και με αγγλικό τίτλο «M.Sc.in Education Management, M.Sc. MANEDU» από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, το ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά Ελλάδα και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου – Ταράς Σεβτσένκο (Kyiv – Taras Shevchenko), Ουκρανία.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η Διοίκηση όλων των επιπέδων της Εκπαίδευσης .

Βασικός σκοπός του διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η δημιουργία και η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» για να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εκπαίδευσης υψηλά ειδικευμένων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε να ηγηθούν στην σύγχρονη ποιοτική και ανταγωνιστική δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση που διαρκώς εξελίσσεται και αναμορφώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η διεπιστημονική επιλογή και διοργάνωση του ΜΠΣ στην «Διοίκηση τη Εκπαίδευσης» έχει κατ’ επιλογή κατεύθυνση για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  η «Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης» . Mέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. –Δ.Ε. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε σαράντα (40) φοιτητές σε κάθε ένα τμήμα (Καστοριάς ή Κοζάνης).

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις 5-2-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜANEDU)

 2. Πτυχίο ή Δίπλωμα

 3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος

 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.

 5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.

 6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή από επαγγελματικό φορέα.

 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας ή εξετάσεις.

 8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.

 9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.

 10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,

 11. Δύο φωτογραφίες

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

http://kastoria.teiwm.gr/manedu/

Επικοινωνήστε με την Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά τηλ.: 2467087181, κινητό 6997111771 κα Δαρβίδου Κωνσταντία, ώρες 9.00 έως 12.00 .

περισσότερα
Back to top button