Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Θερινό σινεμά στο Άργος Ορεστικό

7718024b7f6b774d569e85b2b14aaaab_XL

Στον …αέρα ο διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με την χαμηλότερη τιμή- για την ανάδειξη προμηθευτή, της προμήθειας:

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

Προϋπολογισμού 260.362,00 € με ΦΠΑ

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 954025 & 954022

                Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με συγχρηματοδότηση Ε.Γ.Τ.Α.Α. (95%) και Εθνική Συμμετοχή (5%). Ο Κωδικός έργου είναι 2010ΣΕ08280000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  082/8.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι ο εξοπλισμός για τηνΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και περιέχει της εξής κατηγορίες: 

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (Cpv44212400-3)

Β) ΟΙΚΙΣΚΟΙ (Cpv44211000-2)

Γ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Cpv31700000-3)

Δ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Cpv38653400-1)

Ε) ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Cpv39110000-6)

ΣΤ) ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Cpv32321200-1)

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/2/2016, και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/2/2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαπά ή αλλοδαπά, όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί (υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού) και ενώσεις προμηθευτών

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του πακέτου προσφοράς της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 270 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική επιτροπή του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και των αναλυτικών τευχών μέσα από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), την ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού www.argosorestiko.gr και τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού, Παύλου Μελά 2-Τ.Κ 52200, τηλ. 2467351323, fax : 2467351346

 

sentra.com.gr

περισσότερα
Back to top button