Ελλάδα

Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων

aksiologisi_dikaiologitika_aftodioikisi

Όλοι οι πίνακες με τις αποδοχές

1. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

 

ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ETH ΜΚ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ETH ΜΚ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ETH ΜΚ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ETH ΜΚ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
1o 1 1092 1o 1 1037 1o 1 858 1o 1 780
2o 1 1092 2o 1 1037 2o 1 858 2o 1 780
3o 2 1151 3o 2 1092 3o 1 858 3o 1 780
4o 2 1151 4o 2 1092 4o 2 918 4o 2 823
5o 3 1210 5o 3 1147 5o 2 918 5o 2 823
6o 3 1210 6o 3 1147 6o 2 918 6o 2 823
7o 4 1269 7o 4 1202 7o 3 978 7o 3 866
8o 4 1269 8o 4 1202 8o 3 978 8o 3 866
9o 5 1328 9o 5 1257 9o 3 978 9o 3 866
10o 5 1328 10o 5 1257 10o 4 1038 10o 4 909
11o 6 1387 11o 6 1312 11o 4 1038 11o 4 909
12o 6 1387 12o 6 1312 12o 4 1038 12o 4 909
13o 7 1446 13o 7 1367 13o 5 1098 13o 5 952
14o 7 1446 14o 7 1367 14o 5 1098 14o 5 952
15o 8 1505 15o 8 1422 15o 5 1098 15o 5 952
16o 8 1505 16o 8 1422 16o 6 1158 16o 6 995
17o 9 1564 17o 9 1477 17o 6 1158 17o 6 995
18o 9 1564 18o 9 1477 18o 6 1158 18o 6 995
19o 10 1623 19o 10 1532 19o 7 1218 19o 7 1038
20o 10 1623 20o 10 1532 20o 7 1218 20o 7 1038
21o 11 1682 21o 11 1587 21o 7 1218 21o 7 1038
22o 11 1682 22o 11 1587 22o 8 1278 22o 8 1081
23o 12 1741 23o 12 1642 23o 8 1278 23o 8 1081
24o 12 1741 24o 12 1642 24o 8 1278 24o 8 1081
25o 13 1800 25o 13 1697 25o 9 1338 25o 9 1124
26o 13 1800 26o 13 1697 26o 9 1338 26o 9 1124
27o 14 1859 27o 14 1752 27o 9 1338 27o 9 1124
28o 14 1859 28o 14 1752 28o 10 1398 28o 10 1167
29o 15 1918 29o 15 1807 29o 10 1398 29o 10 1167
30o 15 1918 30o 15 1807 30o 10 1398 30o 10 1167
31o 16 1977 31o 16 1862 31o 11 1458 31o 11 1210
32o 16 1977 32o 16 1862 32o 11 1458 32o 11 1210
33o 17 2036 33o 17 1917 33o 11 1458 33o 11 1210
34o 17 2036 34o 17 1917 34o 12 1518 34o 12 1253
35o 18 2095 35o 18 1972 35o 12 1518 35o 12 1253
36o 18 2095 36o 18 1972 36o 12 1518 36o 12 1253
37o 19 2154 37o 19 2027 37o 13 1578 37o 13 1296
38o 19 2154 38o 19 2027 38o 13 1578 38o 13 1296
ΔΗ.ΣΥ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ., εφόσον το περιεχόμενο των µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν µε άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθολογική τους εξέλιξη.

Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δηµόσιας Διοίκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού μισθού µε το συντελεστή 1,2. Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,5.

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,3.

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθµού λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού µισθού του Ειδικού Γραµµατέα.

Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.

Οι Eιδικοί Σύµβουλοι των Γενικών Γραµµατειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

 • Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους
 • Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους.
 • Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες των Γενικών Γραµµατειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:

 • Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους
 • Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
 • Κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους.
 • Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν.

Οι µηνιαίες αποδοχές των προϊσταµένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, είναι ίσες µε αυτές των υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού.

Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:

 • Οι ειδικοί σύµβουλοι στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας.
 • Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας και
 • Οι επιστηµονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε. κατηγορίας.

Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Δήµων και των Συνδέσµων Δήµων κατατάσσονται ως εξής:

α. για Δήµους µέχρι 20.000 κατοίκους

i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.

ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας.

β. για Δήµους µέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους

i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.

ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.

γ. για Δήµους µέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω

i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας.

ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.

iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.

Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έγγιστης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας

β. Οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και

γ. Οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας

2. Αποδοχές για τα μισθολογικά κλιμάκια όλων των κατηγοριών

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31/12/2015 η διαφορά διατηρείται ως προσωπική.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτει βασικός μισθός υψηλότερος από αυτόν που ελάμβανε ο υπάλληλος στις 31/12/2015 η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.

 

3. Επίδοµα θέσης ευθύνης

4. Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος.

5. Επίδοµα αποµακρυσµένων – παραµεθορίων περιοχών

Το επίδοµα των αποµακρυσµένων – παραµεθορίων περιοχών εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, η οποία θα εκδοθεί µέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόµατος µε κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

6.Οικογενειακή παροχή

Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε:

 • πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο
 • εβδοµήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα
 • εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα
 • εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και

προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

7. Μεταβατικές διατάξεις – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, µέχρι και στις 31.12.2015.

2. Μετά τη µισθολογική κατάταξη της προηγούµενης παραγράφου, η µισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2017 και ενεργοποιείται εκ νέου από 1.1.2018

 

 

desyp.gr

περισσότερα
Back to top button