Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Δήμος Καστοριάς: Οι όροι εκμίσθωσης του χριστουγεννιάτικου πάρκου και του παγοδρόμιου

horiotouaivasililimnitoneuhon

Ξεκινάει σε λίγες ημέρες στο «Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας» το χριστουγεννιάτικο πάρκο και το παγοδρόμιο. Οι όροι της της εκμίσθωσης του χώρου από τον Δήμος Καστοριάς

Α) Την απευθείας εκμίσθωση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου «Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας» όπως προβλέπεται από την §2 του αρθ.192 του Ν.3463/2006 για καλλιτεχνικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση παγοδρομίου και άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων, στον Καραστέργιο Βασίλειο του Ευθυμίου.

Β) Η εκμίσθωση να συμφωνηθεί με τους παρακάτω όρους :

1) Ο Δήμος Καστοριάς εκμισθώνει στον Καραστέργιο Βασίλειο του Ευθυμίου τμήμα του κοινόχρηστου χώρου «Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας» με αποκλειστικό σκοπό να εγκατασταθεί σε αυτόν παγοδρόμιο και ψυχαγωγικά παίγνια, όπως ακριβώς αποτυπώνονται στην πρόταση (σχεδιάγραμμα) του ιδίου.

2) Η είσοδος στο χώρο, ο οποίος δεν θα είναι περιφραγμένος, θα είναι ελεύθερη .

3) Ο συμφωνημένος χώρος (όπως αποδίδεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του μισθωτή) εκμισθώνεται για το διάστημα από 20-11-2016 ως 20-01-2017 έναντι του ποσού των 5,00€/μ2 καταλαμβανόμενου χώρου, το οποίο και θα καταβληθεί από τον μισθωτή στις 30-12-2016.

4) Οι δαπάνες για την κατανάλωση ρεύματος και νερού που αντιστοιχούν στη λειτουργία του Λούνα Παρκ βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Ειδικότερα ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής πλήρους φακέλου (Υ.Δ.Ε κλπ.) στον ΔΕΔΔΗΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης καθώς και την αποπεράτωση τυχόν εργασιών για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Επιπλέον ο μισθωτής, για τις εκτιμούμενες δαπάνες ρεύματος και νερού θα προκαταβάλλει έναντι της κατανάλωσης το ποσό των χιλίων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (1.792,00€) με εγγύηση επιταγής αντίστοιχου ποσού. Το υπόλοιπο της δαπάνης κατανάλωσης θα καταβληθεί στο τέλος της λειτουργίας του θεματικού πάρκου δηλ. στις 20-01-2017.

5) Το παγοδρόμιο θα λειτουργεί και θα είναι ανοιχτό στο κοινό όλες τις ημέρες και ώρες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών . Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί το παγοδρόμιο να λειτουργεί μετά τη 12η μμ ώρα .

6) Ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές της ενέργειες και δικές της αποκλειστικά δαπάνες την εγκατάσταση και απεγκατάσταση όλου του εξοπλισμού του Λούνα Πάρκ

7) Ο μισθωτής υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, στη δωρεάν χορήγηση πεντακοσίων (500) εισιτηρίων σε εκπρόσωπο του Δήμου, προκειμένου να τα διαθέσει ο Δήμος σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

8) Ο μισθωτής υποχρεούται να μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου όπου θα λειτουργεί το Λούνα Παρκ και οφείλει μετά το τέλος της λειτουργίας να τον παραδώσει καθαρό.

9) Ο μισθωτής υποχρεούται σε παροχή υπηρεσιών αθλητισμού και ψυχαγωγίας στον μισθωμένο χώρο εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την εύρυθμη λειτουργία του, ενώ δικαιούται να εκδίδει εισιτήρια στους επισκέπτες για χρήση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ.

10) Οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν στον μισθωμένο χώρο είτε από υπαιτιότητα του μισθωτή, είτε λόγω της συμφωνημένης χρήσης θα αποκατασταθούν από τον ίδιο με δική του αποκλειστικά δαπάνη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.

11) Ρητά συμφωνείται ότι ο Δήμος Καστοριάς ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Λούνα Παρκ , χρήση εξοπλισμού από επισκέπτες π.χ. ατύχημα από χρήση παγοδρομίου από επισκέπτες.

12) Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας λειτουργίας του παγοδρομίου στο μισθωμένο χώρο για λόγους που δεν ανάγονται στην υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν το δικαίωμα καταγγελίας αζημίως για αμφότερους.

13) Σε περίπτωση διαφωνίας που προκύπτει από την ερμηνεία ή και την εκτέλεση για την καταγγελία της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καστοριάς και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο .

14) Κάθε χρήση του χώρου πέρα από την συμφωνημένη απαγορεύεται ρητά, και στην περίπτωση αυτή ενέχεται ο μισθωτής σε αποζημίωση του Δήμου.

 

 

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button