Ελλάδα

Το σήμα “e” στις συσκευασίες των προϊόντων

001Το σήμα “e” (e-mark) είναι μία ένδειξη που αναγράφεται στις συσκευασίες των προϊόντων η οποία λειτουργεί ως πιστοποίηση ότι αυτά ικανοποιούν σαφώς ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας σε σχέση με το καθαρό τους βάρος. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, το “e” αποτελεί υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης για αγαθά που διακινούνται εντός της ΕΕ.

 

1. Τι απαιτεί η νομοθεσία

Η οδηγία 76/211/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 78/891/ΕΟΚ, επιβάλλει για πρώτη φορά την υποχρέωση σε κοινοτικό πλέον επίπεδο της επισήμανσης των προ-συσκευασμένων προϊόντων ως προς το βάρος ή τον όγκο τους, ενώ η οδηγία 2007/45/ΕΚ ενισχύει τη σημασία της ορθής ένδειξης των πληροφοριών που συνοδεύουν το σήμα “e” επιβάλλοντας την υποχρέωση, «για την προστασία των ευάλωτων κυρίως καταναλωτών, οι αναγραφές βάρους και όγκου στη σήμανση καταναλωτικού προϊόντος να είναι πιο ευανάγνωστες και ευδιάκριτες στην προ-συσκευασία υπό κανονικές συνθήκες παρουσίασης».

Συγκεκριμένα, στόχοι της οδηγίας του Συμβουλίου 76/211/ΕΟΚ ήταν:

 • η υπόδειξη του τρόπου ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών σε θέματα βάρους των προ-συσκευασμένων προϊόντων,
 • ο καθορισμός των ανεκτών σφαλμάτων στο βάρος των προ-συσκευασιών και
 • ο ορισμός της μεθόδου αναφοράς για τον έλεγχο συμμορφώσεως με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Η οδηγία ορίζει ότι οι τελικές προ-συσκευασίες για να μπορούν να διακινούνται στη ΕΕ, είτε προέρχονται από Κράτος-μέλος είτε από τρίτη χώρα, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. Ο μέσος όρος βάρους ανά Batch προ-συσκευασιών, δεν είναι μικρότερος από την αναγραφόμενη ονομαστική ποσότητα.
 2. Τα ελλιποβαρή προϊόντα παρακολουθούνται και καταγράφονται.
 3. Τα προ-συσκευασμένα προϊόντα εκτός των ορίων ανοχής (αρνητικό σφάλμα διπλάσιο του μέγιστου ανεκτού σφάλματος) δεν φέρουν το σήμα “e” (απορρίπτονται).

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω η οδηγία διευκρινίζει ότι:

 • Η ονομαστική ποσότητα είναι η αναγραφόμενη στη προ-συσκευασία μάζα (στα στερεά) ή ο όγκος (στα υγρά).
 • Το πραγματικό βάρος είναι η ποσότητα (μάζα ή όγκος) του προϊόντος που περιέχει πραγματικά.
 • Το αρνητικό σφάλμα είναι η ποσότητα κατά την οποία το πραγματικό βάρος υπολείπεται της ονομαστικής ποσότητας.
 • Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα επί έλαττον στο βάρος μιας προ-συσκευασίας ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμο, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο παρακάτω πίνακα:

Για την ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών κάθε προ-συσκευασία θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προδιαγραφές σήμανσης:

Το σήμα “e” πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 3mm.

Η μονάδα μέτρησης της ονομαστικής ποσότητας να είναι ανεξίτηλη, ευανάγνωστη και ορατή επί τους συνήθεις όρους εμφάνισης.

Το λογότυπο της εταιρείας ή του εισαγωγέα στο Κράτος μέλος πρέπει να σημειώνεται υποχρεωτικώς έτσι ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση του παραγωγού από την αρμόδια υπηρεσία.

Σημαντική επίσης είναι η ευθύνη του συσκευαστή ή εισαγωγέα καθώς πρέπει να διασφαλίζει ότι:

 • Τα προ-συσκευασμένα προϊόντα πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές.
 • Η μέτρηση ή ο έλεγχος του πραγματικού βάρους (ποσότητας πλήρωσης) πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένα για εμπορικές συναλλαγές όργανα μέτρησης, τα οποία υποχρεωτικά φέρουν το σήμα με το πράσινο Μ.
 • Ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά κατά την παραλαβή (εισαγωγέας) ή κατά την διαδικασία της συσκευασίας (συσκευαστής) όπως ορίζει η ΕΕ.
 • Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι καταγράφονται και τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για ελέγχους (audits). Συγκεκριμένα, απαιτείται να καταγράφονται στοιχεία όπως ημερομηνία, όνομα ελεγκτή, ώρα ελέγχου, περιγραφή συσκευαστικής μηχανής, περιγραφή προϊόντος, μέγεθος δείγματος, αριθμός παραβιάσεων ορίων ανοχής, ονομαστική ποσότητα πλήρωσης, κ.α.

Συνεπώς, το “e” λειτουργεί ως ένα πιστοποιητικό / βεβαίωση ότι, με ευθύνη του συσκευαστή ή/και του εισαγωγέα, το προϊόν πληροί όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ποιότητας, και άρα επιτρέπεται να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

http://www.nefton.gr/

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button