Καστοριά

Σε δημόσια διαβούλευση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς (ερωτηματολόγιο)

dimoskastoria_transparent

Δημόσια Διαβούλευση της Α’ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Καστοριάς, στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καστοριάς
Ότι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Καστοριάς για την περίοδο 2015-2019, μετά και την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 6 Ιουλίου έως και Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.kastoria.gov.gr, και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά (συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου).
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, ΤΚ 52100 Καστοριά με την ένδειξη «Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Καστοριάς»
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] kastoria.gov.gr
Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2467022451

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Καστοριάς:
κ. Κ. Αντωνίου (τηλ. 2467351108, email:[email protected])
κα. Ρ. Γκέρατς (τηλ. 2467351107, email: [email protected])

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_2015_2019

Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης_2015_2019

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2015-2019

Α΄ ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου, επιθυμούμε τη συμβολή σας στο έργο της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019. Παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά το περιεχόμενο, να προσθέσετε, πέραν των όσων περιλαμβάνονται ήδη, τα κυριότερα, κατά τη γνώμη σας, ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο δήμος, καθώς επίσης και να προτείνετε δράσεις που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς. Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής. Περιλαμβάνει δύο ενότητες:

Η πρώτη, η οποία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό και η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, αναλύει τις προτεραιότητες, δηλαδή τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί ο δήμος και τους στόχους του για κάθε θέμα.

Η δεύτερη, δηλαδή ο επιχειρησιακός προγραμματισμός, θα εκπονηθεί στη συνέχεια και θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων.

 

Το όραμα του Δημοτικής Αρχής είναι: «Καστοριά – η δική σου πόλη: αξίζει να ζεις και να δημιουργείς, συντροφιά με τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον»

Οι άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. είναι:

Άξονας 1: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος

Άξονας 2: Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Άξονας 3: Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας – Ενίσχυση της απασχόλησης

Άξονας 4: Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου

 

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται από 06/07/2016 έως και 20/07/2016:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, ΤΚ 52100 Καστοριά με την ένδειξη «Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Καστοριάς»

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]

Γ) Μέσω φαξ στον αριθμό 2467022451

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Καστοριάς:

κ. Κ. Αντωνίου (τηλ. 2467351108, email:[email protected])

κα. Ρ. Γκέρατς (τηλ. 2467351107, email: [email protected])

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

1 α. Στο θεματικό τομέα/ έντυπο «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» του στρατηγικού σχεδιασμού πώς αξιολογείτε την ανάλυση των ακόλουθων ενοτήτων

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Ενότητες «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» 1 2 3 4 5
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα αυτό
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Συνθετική διάγνωση
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 

β. Διατυπώστε τυχόν ελλείψεις που εντοπίσατε;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2 α. Αξιολογείστε το βαθμό που η στρατηγική του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος» εκφρασμένη σε μέτρα και ομάδες δράσεων καλύπτει τις ανάγκες του άξονα

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Άξονας 1 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος 1 2 3 4 5
Μέτρο 1.1 Προστασία και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς, του ποταμού Αλιάκμονα, των χειμάρρων – ρεμάτων και των υδάτινων πόρων
Ομάδα Δράσεων 1.1.1 Προστασία – Αποκατάσταση Λίμνης Καστοριάς
Ομάδα Δράσεων 1.1.2 Ανάδειξη Λίμνης Καστοριάς
Ομάδα Δράσεων 1.1.3 Προστασία ποταμού Αλιάκμονα, παραποτάμων και ρεμάτων
Ομάδα Δράσεων 1.1.4 Προστασία – ορθολογική αξιοποίηση των υπογείων υδάτων
Μέτρο 1.2 Προστασία – Ανάδειξη – Διαχείριση Δημοτικών Δασών, Αλσών, αστικού – περιαστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων
Ομάδα Δράσεων 1.2.1 Διαχείριση Δημοτικών Δασών
Ομάδα Δράσεων 1.2.2 Ανάδειξη – αξιοποίηση αστικού – περιαστικού πρασίνου, αλσών και κοινόχρηστων χώρων
Ομάδα Δράσεων 1.2.3 Πυροπροστασία
Μέτρο 1.3 Εξοικονόμηση ενέργειας – αξιοποίηση ΑΠΕ
Ομάδα Δράσεων 1.3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Ομάδα Δράσεων 1.3.2 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και σε λοιπές εγκαταστάσεις του δήμου (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης)
Ομάδα Δράσεων 1.3.3 Συστήματα – Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ, Τηλεθέρμανση)
Μέτρο 1.4 Ενεργοποίηση του Πολίτη σε θέματα που αφορούν το Περιβάλλον – Προώθηση του εθελοντισμού
Ομάδα Δράσεων 1.4.1 Προώθηση του Εθελοντισμού σε δράσεις επέκτασης – βελτίωσης του πρασίνου
Ομάδα Δράσεων 1.4.2 Ευαισθητοποίηση του Πολίτη σε θέματα ανακύκλωσης
Μέτρο 1.5 Οδοποιία – Κυκλοφοριακό – Συγκοινωνία
Ομάδα Δράσεων 1.5.1 Βελτίωση των βασικών οδικών υποδομών (ενδοδημοτικές-διαδημοτικές) και ενίσχυση της δικτύωσης πόλης υπαίθρου
Ομάδα Δράσεων 1.5.2 Βελτίωση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας, αύξηση των χώρων στάθμευσης στον αστικό ιστό, βελτίωση συγκοινωνίας
Μέτρο 1.6 Δίκτυα
Ομάδα Δράσεων 1.6.1 Κατασκευή – Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
Ομάδα Δράσεων 1.6.2 Κατασκευή – Βελτίωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Ομάδα Δράσεων 1.6.3 Επέκταση – Βελτίωση – Συντήρηση δικτύων ύδρευσης
Ομάδα Δράσεων 1.6.4 Επέκταση – Βελτίωση λοιπών δικτύων
Μέτρο 1.7 Αναπλάσεις
Ομάδα Δράσεων 1.7.1 Αναπλάσεις παραδοσιακών οικισμών και περιοχών
Ομάδα Δράσεων 1.7.2 Αναβαθμίσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, πεζοδρόμων, σκαλοδρόμων, πεζοδρομίων
Μέτρο 1.8 Χωροταξία – Πολεοδομία
Ομάδα Δράσεων 1.8.1 Σύνταξη – Εγκριση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Σχεδίων πόλεως, Αποτυπώσεις
Ομάδα Δράσεων 1.8.2 Δημιουργία εργαλείων πολεοδομικού ενδιαφέροντος
Μέτρο 1.9 Καθαριότητα οδών – κοινοχρήστων χώρων – διαχείριση απορριμμάτων
Ομάδα Δράσεων 1.9.1 Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του δήμου
Ομάδα Δράσεων 1.9.2 Προώθηση ανακύκλωσης
Ομάδα Δράσεων 1.9.3 Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων
Ομάδα Δράσεων 1.9.4 Αποκατάσταση χώρων εναπόθεσης μπαζών
Μέτρο 1.10 Φροντίδα – περίθαλψη αδέσποτων ζώων
Ομάδα Δράσεων 1.10.1 Βελτίωση εγκαταστάσεων κυνοκομείου
Ομάδα Δράσεων 1.10.2 Βελτίωση φροντίδας – περίθαλψης αδέσποτων ζώων

 

β. Διατυπώστε προτάσεις άλλων ομάδων δράσεων ή μέτρων;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3 α. Στο θεματικό τομέα/ έντυπο «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός» του στρατηγικού σχεδιασμού πώς αξιολογείτε την ανάλυση των ακόλουθων ενοτήτων

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Ενότητες «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός» 1 2 3 4 5
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα αυτό
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Συνθετική διάγνωση
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 

β. Διατυπώστε τυχόν ελλείψεις που εντοπίσατε;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

4 α. Αξιολογείστε το βαθμό που η στρατηγική του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού» εκφρασμένη σε μέτρα και ομάδες δράσεων καλύπτει τις ανάγκες του τομέα

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Άξονας 2 Βελτίωση Υποδομών και Υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 1 2 3 4 5
Μέτρο 2.1 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας
Ομάδα Δράσεων 2.1.1 Κατασκευή – Βελτίωση – Εξοπλισμός υποδομών Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας
Ομάδα Δράσεων 2.1.2 Ανάπτυξη Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας
Μέτρο 2.2 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών Παιδείας
Ομάδα Δράσεων 2.2.1 Κατασκευή – Βελτίωση – Εξοπλισμός Υποδομών Παιδείας
Ομάδα Δράσεων 2.2.2 Δράσεις Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης – Καλλιέργεια πνεύματος αγάπης προς τα βιβλία
Μέτρο 2.3 Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Καστοριάς
Ομάδα Δράσεων 2.3.1 Αναπαλαίωση – αποκατάσταση – αξιοποίηση διατηρητέων κτιρίων
Ομάδα Δράσεων 2.3.2 Δράσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν την  πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Καστοριάς
Μέτρο 2.4 Ενίσχυση Σύγχρονης Πολιτιστικής Δραστηριότητας
Ομάδα Δράσεων 2.4.1 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων Υποδομών Σύγχρονου Πολιτισμού
Ομάδα Δράσεων 2.4.2 Δράσεις Ενίσχυσης Σύγχρονης Πολιτιστικής Δημιουργίας
Μέτρο 2.5 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών αθλητισμού
Ομάδα Δράσεων 2.5.1 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αθλητισμού
Ομάδα Δράσεων 2.5.2 Δράσεις αθλητισμού

 

 


 

5 α. Στο θεματικό τομέα/ έντυπο «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» του στρατηγικού σχεδιασμού πώς αξιολογείτε την ανάλυση των ακόλουθων ενοτήτων

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

Ενότητες «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 1 2 3 4 5
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα αυτό
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Συνθετική διάγνωση
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 

β. Διατυπώστε τυχόν ελλείψεις που εντοπίσατε;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6 α. Αξιολογείστε το βαθμό που η στρατηγική του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας – Ενίσχυση της απασχόλησης», εκφρασμένη σε μέτρα και ομάδες δράσεων καλύπτει τις ανάγκες του τομέα

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Άξονας 3 Προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας – Ενίσχυση της απασχόλησης 1 2 3 4 5
Μέτρο 3.1 Δημιουργία νέων – Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας
Ομάδα Δράσεων 3.1.1 Βελτίωση υποδομών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας
Ομάδα Δράσεων 3.1.2 Βελτίωση υπηρεσιών ενίσχυσης της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας – προώθηση αγροτικού – κτηνοτροφικού προϊόντος
Μέτρο 3.2 Δημιουργία υποδομών ενίσχυσης Τουρισμού – Προώθηση Τουριστικού προϊόντος
Ομάδα Δράσεων 3.2.1 Ενίσχυση Τουρισμού – Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ειδικών (συνεδριακός, εκθεσιακός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) μορφών τουρισμού (υποδομές)
Ομάδα Δράσεων 3.2.2 Προώθηση Τουριστικού προϊόντος
Ομάδα Δράσεων 3.2.3 Ανάπτυξη εθελοντισμού για δράσεις τουρισμού
Μέτρο 3.3 Ενίσχυση Απασχόλησης και Τοπικής Επιχειρηματικότητας – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Ομάδα Δράσεων 3.3.1 Ενίσχυση Τοπικής Αγοράς Εργασίας και Επιχειρηματικότητας
Ομάδα Δράσεων 3.3.2 Ανάπτυξη υπηρεσιών προώθησης της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης
Ομάδα Δράσεων 3.3.3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 

β. Διατυπώστε προτάσεις άλλων ομάδων δράσεων ή μέτρων;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 


 

7 α. Στο θεματικό τομέα/ έντυπο «Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου» του στρατηγικού σχεδιασμού πώς αξιολογείτε την ανάλυση των ακόλουθων ενοτήτων

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Ενότητες «Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου» 1 2 3 4 5
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα αυτό
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
Συνθετική διάγνωση
Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης

 

β. Διατυπώστε τυχόν ελλείψεις που εντοπίσατε;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

8 α. Αξιολογείστε το βαθμό που η στρατηγική του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 4 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου, εκφρασμένη σε μέτρα και ομάδες δράσεων καλύπτει τις ανάγκες του τομέα

(αξιολογήστε από 1 έως 5 ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης (1= Καθόλου ικανοποιητική, 2= Λίγο ικανοποιητική, 3= Αρκετά ικανοποιητική, 4= Πολύ ικανοποιητική, 5= Παρά πολύ ικανοποιητική))

 

Άξονας 4 Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου  1 2 3 4 5
Μέτρο 4.1 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
Ομάδα Δράσεων 4.1.1 Βελτίωση της οργανωτικής δομής του Δήμου
Ομάδα Δράσεων 4.1.2 Βελτίωση συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και άλλων φορέων
Μέτρο 4.2 Βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Ομάδα Δράσεων 4.2.1 Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών οργάνωσης, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του δήμου
Ομάδα Δράσεων 4.2.2 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Μέτρο 4.3 Βελτίωση των υποδομών-εξοπλισμός και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
Ομάδα Δράσεων 4.3.1 Κατασκευή – Βελτίωση υποδομών δήμου – Εξοπλισμός
Ομάδα Δράσεων 4.3.2 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών οικονομικής διαχείρισης και ορθολογική οικονομική λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων
Ομάδα Δράσεων 4.4.1 Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης – μείωση δαπανών
Ομάδα Δράσεων 4.4.2 Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας

 

β. Διατυπώστε προτάσεις άλλων ομάδων δράσεων ή μέτρων;

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 


 

  • Με ποια κατά τη γνώμη σας μέτρα μπορεί ο Δήμος να ενισχύσει τη συνεργασία του με τους τοπικούς φορείς (συλλόγους, ομάδες πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις);

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

  • Λοιπά Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


 

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ

 

 

ΦΥΛΟ Άνδρας
Γυναίκα
ΗΛΙΚΙΑ 18-30
30-65
65 και πάνω
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
Στοιχεία συμμετέχοντος (προαιρετικά):
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
EMAIL :
Για όσους / όσες εκπροσωπούν κάποιον τοπικό Φορέα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό κλπ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ :

 

 

Πώς ενημερωθήκατε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα;

Από το Δήμο και εκπροσώπους του Δήμου  
Από την ιστοσελίδα του Δήμου  
Από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  
Από το διαδίκτυο (Δι@ύγεια)  
Από τοπικά μέσα ενημέρωσης  
Από άλλο Δημότη  
Από τοπικό σύλλογο / φορέα
Άλλο (Προσδιορίστε:………………………………………………………..)  

 

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!!!

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button