Ελλάδα

«Πόθεν ‘Εσχες»: Θα δηλώνονται και μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών

pothen-696x464

Αλλαγές στο «Πόθεν έσχες» για χιλιάδες Έλληνες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Τις αλλαγές ανακοίνωσε στην ομιλία του στις επιτροπές με αφορμή τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

 

Στις δηλώσεις πόθεν έσχες οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώνουν τα πάντα. Ακίνητα, αυτοκίνητα, τιμαλφή μετρητά, συμμετοχές σε εταιρείες κ.λπ. ενώ θα προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα. Ακόμη και μετρητά πάνω από 15.000 ευρώ θα πρέπει να δηλώνονται.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ο έλεγχος θα καταστεί πιο αυστηρός και μάλιστα πλέον υποχρεωτικός για το σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων έναντι του δειγματοληπτικού ελέγχου που εφαρμοζόταν έως σήμερα.
Στο εξής η πλειονότητα των υπόχρεων -πλην των πολιτικών προσώπων και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- θα οφείλουν να υποβάλλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης στην Επιτροπή για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Mάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του enikonomia.gr, στις δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφονται και οι τραπεζικές θυρίδες, για τις οποίες ωστόσο όπως αποσαφήνισε ο κ. Παπαγγελόπουλος, δεν θα δηλώνεται το περιεχόμενο αλλά η μίσθωσή τους, ενώ θα δηλώνονται και τυχόν μετρητά εκτός τραπεζικών λογαριασμών.
Αναλυτικά στην δήλωση θα δηλώνονται :
ι. Τα έσοδα από κάθε πηγή.
ιι Η. Τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους.
iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου), τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους.
iv. Οι κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts).
ν. Η μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, το σύνολο των μετρητών, που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση iv. του παρόντος εδαφίου, εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά τον υπόχρεο, το σύζυγό και τα ανήλικα τέκνα.
νϊ. Τα κινητά μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αν τα κινητά πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία του συνόλου των πραγμάτων. Η δηλούμενη αξία προκύπτει είτε από σχετικό παραστατικό αγοράς ή από πράξη της φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας κατά το χρόνο κτήσης τους. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κινητά είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η εκτιμώμενη αξία δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στη σχετική σύμβαση.
vii. Τα πλωτά και τα εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα κάθε χρήσης οχήματα.
viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος νόμου).
ix. Ειδικά η δήλωση των υπόχρεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως και ε’ του άρθρου 1 παράγραφος 1, περιλαμβάνει και τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα, με τον αναπληρωτή υπουργό, το ηλεκτρονικό σύστημα για όλους τους υπόχρεους θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες από τώρα, ενώ πλέον τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών θα παραμένουν δημοσιευμένα για μεγαλύτερο διάστημα από τον ισχύοντα 1 μήνα.
Αναλυτικά οι σημαντικότερες μεταβολές που περιέχουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου :
  • 1. Επανακαθορίζεται η κατηγοριοποίηση των υπόχρεων σε δήλωση,
  • 2. Θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγούν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις χωρίς επιβάρυνση.
  • 3. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες/πιστωτικά ιδρύματα, κινητά μεγάλης αξίας, δανειακές υποχρεώσεις, οφειλές από πρόστιμα /ποινές/φόρους/ τέλη προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., εισφορές Ο.Κ.Α. κ.λπ.).
  • 4. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής στοιχείων των δηλώσεων συγκεκριμένων υπόχρεων, τα οποία καθορίζονται με κ.υ.α. (άρθρα 172 – 173)
  • 5. Επανακαθορίζονται, επίσης, τα όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ειδικότερα, προσδιορίζονται εκ νέου οι υπόχρεοι, οι δηλώσεις των οποίων: ί) εξακολουθούν να εξετάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής (άρθρο 3Α του ν.3213/2003),οι υπόχρεοι, ίί) ελέγχονται, εφεξής, από τη Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, iii) ελέγχονται από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
  • 6. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων από τα αρμόδια όργανα. Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται πρόστιμο (από 50-300 ευρώ), για τους υπόχρεους που δεν ανταποκρίνονται στην κλήση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση, με κ.υ.α., όλων των συναφών θεμάτων.
  • 7. Θεσπίζεται διοικητικό πρόστιμο (από 150 – 400 ευρώ), για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης μετά την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας (90 ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας), ενώ οι ισχύουσες ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται μόνο σε όσους παραλείπουν να υποβάλλουν δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
  • 8 . Προσαρμόζονται προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (ν. 4172/2013), οι διατάξεις για την απαγόρευση συγκεκριμένων προσώπων – υπόχρεων σε εταιρείες με έδρα μη συνεργάσιμο φορολογικό κράτος.
  • 9. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων (άρθρο 229 του ν.4281/2014) υποβάλλεται από τους υπόχρεους ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής. (άρθρα 177 – 180)
  • 10. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις ως προς τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης υπόχρεων προσώπων, (άρθρα 181 – 183)

 

aftodioikisi.gr

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button