Καστοριά

Διεθνής διαγωνισμός για τα καύσιμα του Δήμου Καστοριάς

petrelaiio-thumb-large

Το Σωματείο Βενζινοπωλών Καστοριάς ανακοινώνει σε όλους τους συναδέλφους πρατηριούχους  ότι ο Δήμος Καστοριάς διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών που αφορά τον Δήμο Καστοριάς, τοις σχολικές επιτροπές και τα Νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας μαζί με το Φ.Π.Α  880,000 ευρώ.

Η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στον διαγωνισμό ξεκινά από 10-05-2016 έως και 21-06-2016. Σχετικές πληροφορίες στο site του Δήμου όπου είναι αναρτημένη η περίληψη της προκήρυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΗΣΗΣ

Καστοριά 09-05-2016

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 884.043,85 € (οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα τρία Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21-6-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστιάς, 2. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 5. Του Δημοτικού ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Η προμήθεια των καυσίμων-λιπαντικών επιμερίζεται σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α΄ (πετρέλαιο θέρμανσης) επιμερίζεται σε έξι (6) υποομάδες και από αυτές η υποομάδα Α4 (πετρέλαιο θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) σε τρία (3) τμήματα. Η ομάδα Β’ (καύσιμα κίνησης) επιμερίζεται σε τρεις (3) υποομάδες. Η ομάδα Γ’ (λιπαντικά) δεν έχει υποομάδες.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων και λιπαντικών ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα

Οι τιμές προσφοράς θα δίδονται:

– για τα καύσιμα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Δήμο Καστοριάς, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης)

– για τα λιπαντικά με τιμή προσφοράς ανά είδος ανά μονάδα.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων, της υποομάδας ή των υποομάδων ή του τμήματος ή των τμημάτων στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα-υποομάδα-τμήμα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων-υποομάδων-τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Αμαξοστάσιο Δήμου Καστοριάς, Μανιάκοι, Τηλέφωνο: 2467025117, Αριθμός ΦΑΞ: 2467080768. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Τεύχη Δημοπράτησης 10231-2016

 

 

 

 

περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button