Καστοριά

Γιώργος Πετκανάς – Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα: “∆ικαιώµατα, Ισότητα και Ιθαγένεια”

giorgos_petkanas_10Στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος που ήδη αναζητά Δήμους και Περιφέρειες της χώρας μας να συμμετέχουν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Καστοριάς Γιώργος Πετκανάς, κατέθεσε την παρακάτω πρόταση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου στην Υπηρεσία Προγραμματισμού του Δήμου Καστοριάς προς ένταξη. Υπενθυμίζεται πως στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καστοριάς και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας περιοχή Κολοκυνθούς, υφίσταται καταυλισμός Ρομά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν απασχολήσει κατά διαστήματα τον Δήμο Καστοριάς, ενίοτε με παραβατικές συμπεριφορές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδότηση διακρατικών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων για επαγγελματίες, στο πλαίσιο της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.

  1. Γενικά:

Το πρόγραμμα “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια” αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης PROGRESS, τμήματα Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα και Ισότητα των φύλων. To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

  • Ανάλυση δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
  • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
  • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κλπ.
  • Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές.
  1. Προτεραιότητες και επιλέξιμες δράσεις της τρέχουσας πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση θα συγχρηματοδοτήσει δράσεις για τρεις προτεραιότητες που εστιάζουν σε διαφορετικές ομάδες στόχους. Οι προτάσεις θα πρέπει να εξειδικεύσουν την προτεραιότητα στην οποία εμπίπτει το περιεχόμενο των δράσεων τους.

– Προτεραιότητα 1: Ομάδα Στόχος Α: Ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες που εργάζονται στην εναλλακτική φροντίδα, κράτηση, επανένταξη παιδιών.

– Προτεραιότητα 2: Ομάδα Στόχος Β: Ανάπτυξη ικανοτήτων για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που εκπροσωπούν παιδιά σε ποινικές, διοικητικές και αστικές υποθέσεις.

– Προτεραιότητα 3: Ομάδα Στόχος Γ: Ανάπτυξη ικανοτήτων για νομικούς και άλλους επαγγελματίες, όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας και αστυνομικοί.

  1. Επιλεξιμότητα φορέων και εταιρικό σχήμα:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, επιλέξιμοι είναι δημόσιοι (Δήμοι) ή ιδιωτικοί οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ισλανδία.

Τα έργα θα πρέπει να είναι διακρατικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο μιας σύμπραξης με τη συμμετοχή φορέων από τουλάχιστον 4 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες.

  1. Προϋπολογισμός και διάρκεια δράσεων:

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.300.000 ευρώ (Σκέλος Δάφνη) και 2.000.000 ευρώ (Σκέλος Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη). Το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

  1. Προθεσμία υποβολής:

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος το αργότερο ως τις 4 Μαΐου 2016.

  1. Περισσότερες πληροφορίες:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους φορείς είναι διαθέσιμα από ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα, εφόσον αφορά διακρατικές δράσεις, πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 219 παρ.3 του ν.3463/2006 για τους Δήμους και οι όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του ν.3852/2010 για τις Περιφέρειες.

περισσότερα
Back to top button