Ελλάδα

Ποιες οικοδομικές εργασίες θα γίνονται χωρίς άδεια και έλεγχο

oikdtr.JPG_b2Αρκεί μία ενημέρωση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής

Του Παναγιώτη Ευθυμιάδη

Χωρίς άδειες δόμησης και χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, παρά μόνο με έγγραφο γνωστοποίησης των εργασιών, μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες κατοικιών και διαμερισμάτων να προχωρούν σε σειρά οικοδομικών εργασιών. Οι ιδιοκτήτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ενημερώσουν το αστυνομικό τμήμα για τις εργασίες και δεν χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία.

Σύμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», παράγραφο 3 ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται απλά μια έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, προ 48 ωρών, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).

Πρόκειται για εργασίες όπως: μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (χωρίς χρήση ικριωμάτων), αλλαγή ή επισκευή δαπέδων, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Αναλυτικότερα για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, μόνο έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

– Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

– Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

– Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

– Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)

– Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.

– Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

– Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. (Προσοχή: Δεν επιτρέπεται στη ζώνη 500μ. από τη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

– Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

– Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

-Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. έδαφος.

– Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

– Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

– Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ……………………ΗΜ/ΝΙΑ………………….

ΧΡΕΩΣΗ…………………………………………………….

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ……………………

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………

…………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….

Κάτοικος………………………………………………………..

Οδός …………………………………………Αρ.…………….

Δημοτική Ενότητα…………………………………………..

Δήμος…………………………………………………………

Τ.Κ. ………………………………………………………………

Ιδιοκτήτης : ΝΑΙ [ ] – ΟΧΙ [ ]

Τηλέφωνο : …………………………………………………

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡ.3

(Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)

Τίτλος **: …………………………………………………

…………………………………………………………………………

Στο ακίνητο με Διεύθυνση :

Οδός …………………………………………………….Αρ……………

Δημοτική Ενότητα………………………………………………………

Δήμος……………………………………………………………………….

Τ.Κ……………………….

Αρμόδιο Αστυν. Τμήμα : ……………………………………………

Ο / Η ΑΙΤ…………..

 

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………

…………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………

…………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ. …………………ΑΦΜ………………………………….

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ……………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………

…………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ. …………………ΑΦΜ…………………………………

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ……………….. ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………..

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ (κατά περίπτωση, όπως):

Α) ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ (π.χ Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

………………………………………………………………….

Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

………………………………………………………………….

Δ) ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986}

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις* που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το κτίριο/η αυτοτελής οριζόντια/η αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία μου στο/στην οποίο/οποία πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν.4067/12, υφίσταται νόμιμα, δεν έχουν εκτελεστεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές και ότι το εν λόγω ακίνητο δεν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, σε δάσος, σε ρέμα, στον αιγιαλό ή την παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε χώρο απολύτου προστασίας στους οποίους απαγορεύεται η δόμηση και είναι/δεν είναι κηρυγμένο μνημείο ή διατηρητέο κτίριο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και με τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν την περιοχή.

Ο / Η ΔΗΛ………

(*) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

news.gr

περισσότερα
Back to top button