ΚοζάνηΠροκηρύξεις

60 θέσεις (8μηνα) στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

deigenop

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

202

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών

(βάρδιας)

8

μήνες

3

203

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες

(βάρδιας)

8

μήνες

22

204

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων

 (βάρδιας)

8

μήνες

9

206

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτης

Συγκολλητής

8

μήνες

1

209

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες

(ημερήσιοι)

8

μήνες

13

210

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης

(ημερήσιος)

8

μήνες

1

211

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών

(ημερήσιοι)

8

μήνες

4

213

ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Υδραυλικοί

8

μήνες

2

217

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ελαιοχρωματιστής

8

μήνες

1

219

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων

8

μήνες

1

221

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων

 (ημερήσιοι)

8

μήνες

2

223

ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτης Ξυλουργός

8

μήνες

1

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και εντός προθεσμία δέκα (10) ημερών από 19/02/2016 έως 29 /02/2016.

Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και 2461054283 κο Παπαδημητρίου Δημήτριο.

Για τη ΔΕΗ

Π. ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ

Διευθυντής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

 

 

kozan.gr

 

περισσότερα
Back to top button