Καστοριά

Παρατηρήσεις ΕΝ.ΔΗΜΟ. για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο

endimo
Δωρεά λεωφορείου του Δήμου Καστοριάς στην Πολεμική Αεροπορία – Δημιουργία Υδατοδρομίου στη λίμνη της Καστοριάς

Η κύρια διαφωνία μας σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο (το πρώτο του 2016), είναι πάνω στο θέμα της δημιουργίας του υδατοδρομίου στη λίμνη της Καστοριάς. Σας παραθέτουμε τα επιχειρήματά μας για την καταψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, μιας και δεν δεχθήκαμε σχόλια κατά την διαδικασία διαβούλευσης ώστε να συνεκτιμήσουμε στην απόφασή μας και την άποψη των δημοτών..

Θέμα 6
(Δημιουργία Υδατοδρομίου στη Λίμνη «Ορεστιάδα»Καστοριάς)

Η δημιουργία υδατοδρομίου στη λίμνη της Καστοριάς σε πρώτη φάση μοιάζει καλή ιδέα.
Κρίνοντας όμως με βάση την ανταποδοτικότητα σε οφέλη για την τοπική κοινωνία εκτιμούμε ότι είναι μια μάλλον ασύμφορη πολιτική απόφαση.

Ως κύρια πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης προκρίνονται:

1.) Η τουριστική εντύπωση και η διευκόλυνση της συγκοινωνίας:
Μεταφέροντας την εμπειρία ανθρώπου που το 2008 έκανε το δρομολόγιο Κέρκυρα-Καστοριά με υδροπλάνο, η οποία δεν ήταν θετική, λόγω του θορύβου εντός των υδροπλάνων που κάνει το ταξίδι κουραστικό, το υδροπλάνο εκτιμούμε ότι δεν ενδείκνυται σαν μέσο συχνής συγκοινωνίας, αλλά σαν τουριστικό happening. Τα αμφίβια υδροπλάνα επίσης έχουν την δυνατότητα να προσγειώνονται και σε συμβατικά αεροδρόμια. Η προσνήωσή τους στη λίμνη της Καστοριάς συνεπάγεται δέσμευση περιοχής της λίμνης ως  υδατοδρόμιο και περιορισμό των λιμναίων δραστηριοτήτων.

2.) Διαμεταγωγή ασθενών:
Έχει νόημα αν το υδροπλάνο είναι σε μόνιμη βάση ελλιμενισμένο στη λίμνη, προκειμένου να διαμεταγάγει ασθενή εγκαίρως σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, σε περίπτωση ανάγκης.

3.) Μεταφορά εμπορευμάτων/ ταχυδρομείο.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι όποτε δημιουργήθηκαν στη Καστοριά υποδομές για να ωφεληθούν το τοπικό εμπόριο και κυρίως οι γουνοποιοί (πχ Διεθνές Αεροδρόμιο, Τμήμα ΤΕΙ Διεθνούς εμπορίου), δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου από τους συναφείς φορείς. Σε οτι αφορά την μεταφορά εμπορευμάτων
επίσης υπάρχουν και περιορισμοί στο βάρος των φορτίων καθώς και το κόστος μεταφοράς ίσως είναι ανασταλτικός παράγοντας τελικά.

Αν τα παραπάνω πλεονεκτήματα αφήνουν τις ενστάσεις τους, τότε τα μειονεκτήματα της πρότασης την καθιστούν αναποτελεσματική ως προς τα τοπικά οφέλη:

1.) Δέσμευση έκτασης της λιμναίας επιφάνειας:
Σύμφωνα με τον νόμο 4146/2013 (αρθρο 45) που αφορά τα υδροδρόμια:

Απαγορεύσεις − περιορισμοί
1. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται χωρίς την άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής ή της Υ.Π.Α. στην περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη:
α) Η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής
ημέρας.
β) Η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών
μέσων.
γ) Η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε
απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων
από την περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου κατά τη
διάρκεια της αεροπορικής ημέρας.
2. Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα.

Οι παραπάνω περιορισμοί δηλαδή θα δημιουργήσουν προβλήματα στους αλιείς και τα αθλητικά σωματεία που ασχολούνται με την άθληση στο νερό.

2.) Αυξημένες ευθύνες ασφάλειας και κόστος για τον Δήμο:
Ο Δήμος Καστοριάς ως ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης του υδατοδρομίου (έστω και ώς συμμέτοχος σε κάποιο εταιρικό σχήμα, μαζί με την εταιρεία) έχει τις εξής υποχρεώσεις. Άρα αναλαμβάνει και τις εξής ευθύνες: (αρθρο 42 του 4146/2013).

{Ενδεικτικά αναφέρονται:}
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να:
δ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο.
Ειδικά, το υδατοδρόμιο πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου του, κάθε ημέρα πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών
στ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διααθεσιμότητα ταχύπλοου
σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή,
εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά
πάσα στιγμή.
η) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3221/2.1.1999 (Β ́ 76) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, για τον περιορισμό τυχόν διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1218.91/1997 (Β 951) κοινή υπουργική απόφαση.

Ότι αφορά τις θάλασσες, αφορά πιθανών και τις λίμνες.

Επίσης ο νόμος  2971/2001 (για την προστασία των Αιγιαλών αναφέρει:
(παράγραφο 3 του άρθρου 2:)
“Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές.
Κατ’ εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη μπορούν να χρησιμεύσουν για κοινωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.”

Το δημόσιο συμφέρον στο οποίο ενδεχομένως να μπορεί να πατήσει όποιος θέλει να κάνει υδατοδρόμια, τίθεται όμως εν αμφιβόλω. Συμφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει κυρίως η εταιρεία, αφού η μεταφορά επιβατών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.
Την ώρα μάλιστα που τα υδροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο του Άργους Ορεστικού χωρίς να δεσμεύσουν περιοχή της λίμνης.

Στο άρθρο 54 επίσης του του 4146/2013 ορίζεται και κάτι άλλο:
στ) Κατά την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του αεροσκάφους δεν
επιχειρείται πτήση πάνω από ανθρώπινο πληθυσμό, πλωτά σκάφη και λοιπά
πλεούμενα κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος των πεντακοσίων (500)
ποδών (152 μέτρων δηλαδή)

Η πόλη της Καστοριάς υπάρχει πιθανότητα να μην τηρεί αυτή την προϋποθεση…

Επίσης δεν πρέπει να παραβλέψουμε την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους με αριθμό 420/2007,, που γνωμοδοτεί πώς ο νομοθέτης στη περίπτωση του νόμου  2971/2001παράγραφος 27, (που αφορά στην προστασία του αιγιαλού και της παραλίας όπως ορίζονται εκεί), έχει αφήσει εκούσιο κενό (ηθελημένο δηλαδή) ώστε να μην συμπεριλάβει τις
λίμνες στις ρυθμίσεις χρήσης των ακτών της για λόγους, προφανώς, προστασίας τους.
Υπάρχει λοιπόν νομοθετικό κόλλημα για αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων.

3.) Τέλος στην σύμβαση που παρουσιάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο, αναγράφονται σε μια λίστα τα υδατοδρόμια της εταιρείας που είναι υποψήφια προς αδειοδότηση. Το μόνο υδατοδρόμειο σε άλλον λιμναίο χώρο είναι στον Δήμο Αμυνταίου για την λίμνη Βεγορίτιδα. Σε επικοινωνία όμως με
τον Δήμο Αμυνταίου μας ενημέρωσαν ότι η διαδικασία αδειοδότησης που ξεκίνησε το 2013 δεν προχώρησε. Οπότε ψευδώς αναφέρεται στο συμβόλαιο της εταιρείας.
Μάλιστα ο δήμος Αμυνταίου χρεώθηκε για την μελέτη 15.000 ευρώ, χωρίς κανένα αποτέλεσμα…

Τα παραπάνω επιχειρήματα καθιστούν κατά την γνώμη μας προβληματική και μη συμφέρουσα ανταποδοτικά την πρόταση για δημιουργία υδατοδρομίου στη λίμνη της Καστοριάς και συνεπώς την καταψηφίζουμε.

 

Θέμα 14ο
(Έγκριση δωρεάς λεωφορείου του Δήμου Καστοριάς στην Πολεμική Αεροπορία )

Είναι γεγονός ότι η υπάρχουσα νομοθεσία θέτει πολλούς περιορισμούς στη χρήση των δημοτικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τους δημότες ακόμα και για πράγματα αυτονόητα.

Στο θέμα αυτό η ένστασή μας έχει να κάνει περισσότερο στον “τύπο” και όχι στην ουσία του θέματος.
Θεωρούμε ότι ο δήμος δεν μπορεί να “δωρίζει” σε κανέναν την περιουσία του,την οποία έχουν πληρώσει οι δημότες και πρέπει να εξυπηρετούνται .
Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι θα άρμοζε καλύτερα μια παραχώρηση χρήσης αόριστης διάρκειας στο στρατό του συγκεκριμένου λεωφορείου, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αεροπορικής μονάδας του Βιτσίου, χωρίς όμως την εκποίηση περιούσιας του δήμου, έστω και σε μορφή δωρεάς.

 

 

dimotiki-kinisi.blogspot.gr

 

περισσότερα
Back to top button